VĂN BẢN KHÁC
Stt Số Hiệu Trích Yếu Nội Dung Lược Tải Dung Lượng
41 Thông tư số 02/2011/TT-BNV Thông tư 02 và nghị định 42 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng 812 0.069315
42 Thông tư số 59/2008/TT-BGD&ĐT Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp GD ở các trường chuyên biệt công lập 780 0.106976
43 TT số 01/2011/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn kỷ thuật trình bày văn bản hành chính 999 0.992277
44 TT số 21/2010/TT-BGD&ĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và Giáo dục thường xuyên 771 0.060759
45 TT số 24/2010/TT-BGD&ĐT Tổ chức hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú 902 0.123392
46 TT số 28/2009/TT-BGD&ĐT Thông tư ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 818 0.070144
47 TT số 35/2010/TT-BGD&ĐT Quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kì chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong ngành giáo dục 902 0.05888
48 TT số 43/2008/TT-BGD&ĐT Hướng dẫn Thanh tra toàn diện nhà trường, Cơ sở Giáo dục và Thanh tra hoạt động sư phạm nhà trường 845 0.070656
49 TT số 71/2007/TTLT-BGD&ĐT-BNV Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở GD Mầm non Công lập
831 0.057856
50 TT17_ 2012 TT17_2012 về dạy thêm học thêm mới nhất 735 0.080384
51 TT53/BGDT và 232 TT53/BGDT và 232/UBND tỉnh Dắk Lắk về chi tiền Website cho các cơ sở giáo dục và các trường học 691 0.577261
Trang 3 trong tổng số 3