VĂN BẢN TRUNG HOC CƠ SỞ
Stt Số Hiệu Trích Yếu Nội Dung Lược Tải Dung Lượng
1 12 /2009/TT-BGDĐT THÔNG TƯ
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở
1423 0.162304
2 12/2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ
Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
1412 0.036352
3 80 /2008/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông
1354 0.13568
4 Công văn 656_UBND tỉnh và công văn số 7539_BGD&ĐT Mức thu tiền chứng chỉ, cấp bản sao văn bằng 1399 1.19028
5 TT 17-Dạy thêm, học thêm Thông tư 17 về dạy thêm học thêm 1146 0.07936
6 TT58_Đánh giá, xếp loại học sinh THCS_THPT ngày 12_12_2011 Số 58/TT-BGD&ĐT đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT 1262 0.340992
7 Điều lệ ĐIỀU LỆ
Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1603 0.233472