VĂN BẢN TIỂU HỌC
Stt Số Hiệu Trích Yếu Nội Dung Lược Tải Dung Lượng
1 04/2008/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH
Ban hành qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong trường Tiểu học

3013 0.095744
2 13 /2010/TT-BGDĐT THÔNG TƯ
Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn,phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
2489 0.210432
3 23 /2010/TT-BGDĐT THÔNG TƯ
Ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi
2391 0.065024
4 239/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH
phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015
2399 0.088576
5 32/2009/TT-BGDĐT THÔNG TƯ số: 32/2009/TT-BGDĐT
Quy định Đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
3457 0.064
6 QUY ĐỊNH QUY ĐỊNH
Về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
3337 0.18176
7 QĐ số 04/2008/QĐ-BGD&ĐT Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học 2829 0.102912
8 QĐ số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT Quyết định ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học 3452 0.021467
9 QĐ số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT Điều lệ trường Mầm non 2587 0.18688
10 QĐ số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT Quyết định ban hành quy chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia 3445 0.123904
11 QĐ số 55/2007/QĐ-BGD&ĐT Quyết định ban hành quy định mức tối thiểu của trường Tiểu học 2797 0.016796
12 Thông tư 17/BGD&ĐT Ban hành chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non 2251 0.027522
13 TT số 14/2011/TT-BGD&ĐT Thông tư ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu họ 2899 0.062994
14 TT số 41/2010/TT-BGD&ĐT Điều lệ trường Tiểu học 3104 0.200192
15 TT55/TT-BGD&ĐT Sửa đổi, bổ sung điều lệ trường Tiểu học 2914 0.039424