VĂN BẢN TRUNG HOC CƠ SỞ
Stt Trích Yếu Nội Dung
1 12 /2009/TT-BGDĐT
2 12/2011/TT-BGDĐT
3 80 /2008/QĐ-BGDĐT
4 Công văn 656_UBND tỉnh và công văn số 7539_BGD&ĐT
5 TT 17-Dạy thêm, học thêm
6 TT58_Đánh giá, xếp loại học sinh THCS_THPT ngày 12_12_2011
7 Điều lệ