Lịch tuần 04/12 - 09/12/2017

     UBND HUYỆN KRÔNG BÚK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

LỊCH CÔN TÁC TUẦN
(Từ ngày 04/12/2017  đến ngày 15/01/2017)

Thứ

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

2

04/12/2017

Chào cờ tháng: Tại hội trường UBND huyện

Họp cơ quan

 3

05/12/2017

 

 

 4

 06/12/2017

 

 

 5

 07/12/2017

 

 

 6

 08/12/2017

 

 

 7

 09/12/2017

 

 

 CN

 10/12/2017

 

 

                                                                                                                    Krông Búk, ngày 04 tháng 12 năm 2017                                                                                                                                         NGƯỜI LẬP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Huỳnh Sơn Long