Hướng dẫn dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Krông Búk

           ỦY BAN NHÂN DÂN                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HUYỆN KRÔNG BÚK                                                                    Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

                 Số: 01/HD-UBND                                                    Krông Búk, ngày 17 tháng 10 năm 2016

                                                                                      HƯỚNG DẪN
                                                       Về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Krông Búk

         
          Căn cứ Thông tư 17/2012/TT BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về dạy thêm, học thêm;
Căn cứ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND, ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
Nhằm tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc dạy học trong nhà trường, UBND huyện Krông Búk hướng dẫn thực hiện một số nội dung về dạy thêm, học thêm như sau:
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
Tiếp tục tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh những quy định về dạy thêm, học thêm; có kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, giải thích để nhân dân, cha mẹ học sinh nắm vững các quy định của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở GD&ĐT, UBND huyện, Phòng GD&ĐT về dạy thêm, học thêm nhằm tạo sự đồng thuận và phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
Cụ thể, cần tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo sau đây:
- Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ ban hành Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;
- Thông tư 17/2012/TT BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về dạy thêm, học thêm;
- Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND, ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
- Hướng dẫn số 1445/SGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc Hướng dẫn dạy thêm, học thêm từ năm học 2014-2015;
- Hướng dẫn về dạy thêm, học thêm của UBND huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Búk.
II. TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM
Thực hiện nghiêm túc văn bản quy định về dạy thêm, học thêm. Lưu ý các nội dung sau:
- Không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học dưới bất kỳ hình thức, lí do nào (trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống).
- Các cơ sở dạy thêm, học thêm chỉ được tổ chức dạy thêm, học thêm khi có giấy phép do Phòng GD&ĐT cấp (THCS), Sở GD&ĐT cấp (THPT); tuyệt đối không mở lớp khi chưa có giấy phép, không thay đổi nội dung, chương trình, thời gian, giáo viên giảng dạy so với kế hoạch đã đăng ký khi chưa có ý kiến của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.
- Giáo viên trong biên chế chỉ được tham gia dạy thêm trong nhà trường khi được phân loại đánh giá viên chức năm học liền trước là hoàn thành nhiệm vụ trở lên; số tiết bố trí dạy thêm trong nhà trường tối đa bằng 50% định mức lao động của cấp học.
- Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.
- Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp học thêm phải có lực học tương đương nhau. Các trường học ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn hoặc có yếu tố đặc thù nếu tổ chức lớp dạy thêm các lớp học chính khóa thì phải được sự đồng ý của Phòng GD&ĐT (THCS), Sở GD&ĐT (THPT).
III. TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì trong công tác quản lý, chỉ đạo việc dạy thêm, học thêm. Giúp UBND huyện quản lý việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường của các tổ chức, cá nhân theo quy định; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn.
- Xem xét cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có một số nội dung thuộc chương trình tiểu học như: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống, chương trình trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.
- Thành lập Ban chỉ đạo và các Tổ kiểm tra dạy thêm, học thêm để thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện. Thường xuyên tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với UBND xã, thị trấn, các phòng, ban liên quan tiến hành kiểm tra tại các địa điểm có tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Sau khi kiểm tra, nếu phát hiện tổ chức hoặc cá nhân vi phạm phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND huyện xử lý.
- Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo các trường học, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm.
- Có trách nhiệm cung cấp cho UBND các xã, các văn bản liên quan đến các quy định, quản lý việc dạy thêm học thêm.
- Tổng hợp kết quả thực hiện việc dạy thêm, học thêm báo cáo UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất.
    2. Ủy ban nhân dân các xã
- Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn theo quy định. Thường xuyên giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự tại các điểm tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.
- Kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm để phát hiện những sai phạm, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm theo đúng chức năng và nhiệm vụ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.
- Xác nhận vào hồ sơ xin cấp hoặc gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 17.
- Báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho UBND huyện (qua phòng Giáo dục và Đào tạo) mỗi năm 2 lần vào cuối tháng 4 và cuối tháng 11 để cùng phối hợp quản lý việc dạy thêm, học thêm.
3. Các trường Tiểu học, THCS, THPT
- Tiếp tục tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh những quy định về dạy thêm, học thêm nhằm nâng cao nhận thức chấp hành quy định về dạy thêm, học thêm.
- Tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường; bảo đảm các điều kiện quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm và quyền lợi của người học thêm, người dạy thêm.
- Thành lập Ban quản lý dạy thêm, học thêm để lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm do nhà trường tổ chức.
- Tổ chức, quản lý việc dạy và học chính khóa, đảm bảo các nguyên tắc dạy thêm, học thêm quy định tại Điều 3, Thông tư 17; quản lý việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; xác nhận các nội dung yêu cầu đối với người dạy thêm theo quy định tại Khoản 5, Điều 8, Thông tư 17 nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm.
- Khi tiếp nhận thông tin về giáo viên thuộc quyền quản lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường phải tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra để phát hiện những vi phạm. Kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm theo đúng chức năng và nhiệm vụ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.
- Chịu trách nhiệm về tổ chức và chất lượng dạy thêm, học thêm, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí dạy thêm, học thêm trong nhà trường.
- Công khai hồ sơ giáo viên được phép tham gia dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường tại Văn phòng nhà trường.

- Các trường THPT trên địa bàn cung cấp cho UBND huyện (thông qua phòng Giáo dục và Đào tạo) và các trường THCS cung cấp cho UBND xã danh sách giáo viên tham gia dạy thêm, học thêm kèm theo lịch dạy của giáo viên tại các điểm tổ chức dạy thêm, học thêm được Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT cấp phép chậm nhất 7 ngày sau khi được cấp phép để thuận tiện cho việc quản lý và kiểm tra
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: chủ trì, phối hợp với UBND xã và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này và các quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân các xã: triển khai tuyên truyền việc thực hiện Hướng dẫn này và các quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk; Chủ động xây dựng kế hoạch hoặc phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT, TTGDTX trên địa bàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo quy định.
3. Các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn: xây dựng kế hoạch quản lý dạy thêm, học thêm; triển khai, kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này và các quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk đối với cán bộ, giáo viên thuộc quyền quản lý của đơn vị; phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định.
Nhận được Hướng dẫn này, UBND huyện yêu cầu Phòng GD&ĐT, UBND các xã, các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:                                                                                                                 KT. CHỦ TỊCH
- TT. Huyện ủy (thay b/c);                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH
- TT. HĐND huyện (thay b/c);                                                                                        (Đã ký)
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng GD&ĐT;
- UBND các xã;                                                                                                           Lê Ngọc Hà
- Các trường TH, THCS, THPT;
- Lưu: VT, GDĐT.     KT.CHỦ TỊCH