Lịch tập huấn phần mềm thu học phí

Email In PDF.

UBND HUYỆN KRÔNG BŬK

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 98/PGDĐT-CNTT

Về việc triển khai hóa đơn điện tử để thu học phí bắt đầu

năm học 2018 - 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

alt                         

Krông Búk, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

                   

                   Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, THCS trực thuộc.

         

          Thực hiện Công văn số 433/SGDĐT-KHTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử để thu học phí bắt đầu năm học 2018 - 2019;

          Để thuận lợi cho công tác sử dụng hóa đơn điện tử khi thu học phí và tiết kiệm thời gian trong công tác quản lý tài chính. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp công ty viễn thông VNPT chinh nhánh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn sử dụng hóa đơn điện tử và triển khai một số nội dung sau:

          1. Thành phần: Hiệu trưởng và nhân viên phụ trách công tác thu học phí các Trường mầm non công lập và ngoài công lập, chủ nhóm lớp mầm non Tư thục, hiệu trưởng các Trường THCS, hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân, hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS Krông Búk.

          2. Thời gian: 01 ngày, ngày 11 tháng 5 năm 2018

          3. Địa điểm: Tại Phòng máy vi tính Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, bắt đầu tập huấn vào lúc 8 giờ 00 phút.

          4. Kinh phí: Đơn vị thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử sử dụng từ nguồn dự toán chi thường xuyên của đơn vị. Đơn vị có cán bộ tham gia tập huấn được thanh toán theo công tác phí hiện hành.

          5. Giá dịch vụ: Công ty dịch vụ viễn thông VNPT chi nhánh Đắk Lắk cung cấp bảng giá dịch vụ hóa đơn điện tử như sau:

STT

Số lượng hóa đơn/năm

Giá cước/năm

Ghi chí

01

Từ 01 đến 300

120.000

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng

02

Từ 301 đến 500

200.000

03

Từ 501 đến 1.000

400.000

04

Từ 1001 đến 2.000

800.000

05

Từ 2001 đến 5.000

2.000.000

06

Từ 5001 đến 10.000

4.000.000

Ghi chú: Mọi vấn đề cần trao đổi các đơn vị liên hệ

1. Ông Huỳnh Sơn Long chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào huyện số điện thoại di động: 0944864747.

2. Ông Nguyễn Thanh Trương chuyên viên công ty dịch vụ viễn thông VNPT chi nhánh Đắk Lắk số điện thoại di động: 0912613614.

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện hóa đơn điện tử bắt đầu năm học 2018-2019 và đồng thời cử đúng thành phần tham dự lớp tập huấn./.

Nơi nhận:

-Như trên;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Khả